İbrahim Alaaddin Gövsa Hayatı

OdevTest
OdevTest
Kasım 13, 2018

İbrahim Alaaddin Gövsa

Şairin Hayatı:

(1899-1949) Şair, yazar, İstanbul’da doğdu. Âsim Bey’in oğludur, ilk ve orta öğrenimini İstanbul ve Trabzon’da yaptıktan sonra, Mekteb-i Hukuk’u bitirdi (1910). Adliye ve Maarif bakanlıkla­rında memuriyet ve öğretmenlik yapmış, İsviçre’ye psikolo­ji ve pedagoji öğrenimi görmeye gitmiştir. Dönüşte, Yüksek Öğretmen Okulu’nda on yıl öğretmen ve idareci olarak çalışmıştır. 1922′de Tâlim ve Terbiye Dâiresi üyesi, 1923′te Sı vas milletvekili, 1935′te müfettiş, 1939′da yeniden milletve­kili olmuştur. Türk Ansiklopedisi Genel sekreterliği yaptı. 1943′te emekli oldu. Ankara’da öldü. Asrî Mezarlık’ta gömü­lüdür.
Küçük yaşta edebiyata ilgi duydu. 1906′dan itibaren yaz­dıklarını yayımlamaya başladı. Hiçbir edebî harekete katıl­madı. Ferdî ve millî konularda şiirler yazmış, çocuklar için didaktik manzumeler söylemiştir. Eğitim, biyografi, ansik­lopedi ve sözlük türlerinde de değerli eserler yazmış, tercü­meler yapmıştır.

Şairin İlk şiirleri aruz ölçüsüyle Servet-i Fünun ve Hıyaban dergilerinde çıkmıştır. Yeni Mecmua’da çıkan hece şiirleriyle Millî Edebiyat akımı içinde görülür. Milli Edebiyat akımını benimsedikten sonra vatan, yiğitlik ve millet konularında hece ile şiirler yazmıştır. Edebiyatımızda çocuklar için şiir çığırının öncülüğünü yapmıştır. Çocuklar için yazdığı şiirlerinde onları yurt sevgisine, iyiye ve güzele yöneltmeyi amaçladığı görülür.

Şiir kitapları:

  1. Çocuk Şiirleri (1910, 6 defa basıldı), 2. Güttüğü (Dedikodu, 1913), 3. Çanakkale İzleri (1926), 4. Acılar (Şiirler, nesirler, 1941, 1966), 5. Söz Oyunları (Şiirler, nesirler, 1942).

Diğer eserleri:

  1. Çocuk Ruhu (1962), 2. Bediî Terbiye (1925), 3. İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tedkikleri (1921, bu üç eser pedagoji ile ilgilidir), 4. Yeni Türk Lügati (Kurul ile, 1930), 5. Talebe Lügati (1931), 6. Sü­leyman Nazif (İnceleme, 1933), 6. Meşhur Adamlar Ansiklo­pedisi (4 cilt, 1937), 7. Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), 8. Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (5 cilt, 1947-1954), 9. Şen Yazılar (1926). [Şâirin yazılarının önemli bir bölümü ki­tap hâline getirilememiştir. Akbaba, Zümrüt Anka dergile­rinde “Kıvılcım”, 7 Gün dergisinde “I. Ulviye” ve “Karınca” takma adları ile yazdan, tercümeleri çıktı.]

 

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2