Sultan Abdülmecid Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan Abdülmecid Hayatı ve Dönemi

Sultan Abdülmecit kimdir? Sultan Abdülmecit nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan Abdülmecit döneminde neler yaşandı? Sultan Abdülmecit nasıl öldü? Kısaca Sultan Abdülmecid’in hayatı…

Sultan Abdülmecid, 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır.
KISACA SULTAN ABDÜLMECİD KİMDİR? (1839 – 1861)

Sultan Abdülmecid, 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır. Sultan Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı âlemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupaî hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. Saltanatının henüz dördüncü ayında ilân ettiği Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu sebebiyle Tanzimat Dönemi padişahı olarak şöhret bulmuştur.

Sultan Abdülmecid, batılı yazarların takdir ve sevgiyle andıkları bir padişahtı. Âdil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Abdülmecid, 25 Haziran 1861 tarihinde, 39 yaşında iken İstanbul’da veremden dolayı vefat eden Sultan Abdülmecid, Yavuz Sultan Selim’in türbesi yanındaki mezarına defnedildi.

Sultan İkinci Mahmud, ölüm döşeğinde iken, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmış olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı kuvvetlerini Nizip’te yenilgiye uğratmıştı. Sultan Abdülmecid böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. Mısır Sorunu, Rus donanmasının Hünkâr İskelesi Antlaşmasına uyarak İstanbul’a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi.

Başta İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasındaki Mısır sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. Avrupa Devletleri, Mısır’da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya karşı Osmanlı Devleti’nin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı (1840).

Buna göre; Mısır Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak, ancak yönetimi Mehmed Ali Paşa ve oğulları yürütmeye devam edecekti. Mısır seksen bin altın vergi ödeyecekti. Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanlı yönetimine bırakılıyordu.

Hünkâr İskelesi Antlaşmasının süresi bitince, Londra’da yeniden bir konferans düzenlendi (1841). Toplantıya Osmanlı Devleti’nden başka Rusya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Konferansta alınan kararlara göre, Boğazlar’da egemenlik hakkı Osmanlı Devleti’ne ait olacak, ancak barış döneminde hiçbir savaş gemisi Boğazlar’dan geçmeyecekti.

Bu antlaşma ile Fransa ve İngiltere Akdeniz’deki güvenliklerini sağlamış oluyorlar, Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız haklarına kısıtlama geliyordu. Rusya ise Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Boğazlar üzerinde sağladığı üstünlüğü kaybetmiş oluyordu.

SULTAN ABDÜLMECİD DÖNEMİ VAK’ALARI

 • Londra Konferansı (1840) (Mısırla ilgili)
 • Londra Konferansı (1841) (Boğazlarla ilgili)
 • Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)
 • Kırım Savaşı (1853-1856)
 • Islahat Fermanı (1856)
 • Islahatlar vTanzimat Dönemi Yenilikleri:
  • Nizamiye mahkemeleri açıldı.
  • Demiryolu yapımına başlandı.
  • Kırım savaşı sırasında İngiltere’den ilk dış borç alındı. (1854)
  • İstanbul Darul Fünunu açıldı
  • Bankı Dersadet adıyla ilk Osmanlı Bankası kuruldu.
  • Meclisi Maarifi Umumiye (MEB) açıldı.
  • Askerlik 5 yıl ile sınırlandırıldı.
  • Askeri Baytar Okulu açıldı.
  • Ordunun isimi Asakiri Şahane oldu.
  • İlk kâğıt para Kaime basıldı.
  • Mülkiye Mektebi açıldı.
  • Kız Rüştiyeleri açıldı.
  • Darul Muallim açıldı. (Erkek öğretmen okulu açıldı)
  • Mecidiye piyasaya sürüldü.
  • Vilayet Nizamnamesi hazırlandı.

SULTAN ABDÜLMECİD ÖZET BİLGİ

Adı : Sultan Abdülmecit
Doğum tarihi : 25 Nisan 1823
Doğum yeri : İstanbul
Babası : II. Mahmut
Annesi : Bezmiâlem Valide Sultan
Tahta çıktığında tarih : 1 Temmuz 1839
Tahta çıktığına yaşı : 16 yaş, 2 ay
Saltanatının sonu : 25 Haziran 1861
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 22 yıl
Ölüm tarihi : 25 Haziran 1861
Ölüm sebebi : Verem
Öldüğü yer : İstanbul, Ihlamur Kasrı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultan Selim Camii haziresindeki türbesinde.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin Olayları

Abdülmecit tahta çıktı (1 Temmuz).-1839

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye Başkanı Koca Hüsrev Mehmet Paşa getirildi (2 Temmuz).-1839

Kaptan-ı Derya Giritli Ahmet Paşa, Osmanlı donanmasını Mısır’a kaçırdı (3 Temmuz).-1839

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edildi (3 Kasım).-1839

Sadrazam Koca Hüsrev Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (8 Haziran).-1840

Mısır sorunu ile ilgili olarak İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra Antlaşması imzalandı (15 Temmuz).-1840

Ceride-i Havadis Gazetesi, İstanbul’da yayımlanmaya başladı ( 1 Ağustos).-1840

Şehzade Murat doğdu (21 Eylül).-1840

Akkâ Kalesi alındı ve Mehmet Ali Paşa’nın Suriye’deki hakimiyetine son verildi (3 Kasım).-1840

Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa’ya ve çocuklarına verildi (24 Mayıs).-1841

Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1841

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Dârendeli Topal İzzet Mehmet Paşa getirildi (4 Aralık).-1841

Askeri Baytar Mektebi açıldı (22 Ocak).-1842

Sadrazam Dârendeli Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (30 Ağustos).-1842

Şehzade II. Abdülhamit doğdu (21 Eylül).-1842

Askere alma usulü değiştirildi (6 Eylül).-1843

Sultan Abdülmecit denetleme gezisine çıktı (25 Haziran).-1844

Şehzade Mehmet (V. Mehmet) doğdu (2 Kasım).-1844

Adile Sultan evlendi (12 Haziran).-1845

Lübnan’da ıslahat yapmakla görevlendirilen Hariciye Nazırı Mehmet Şekip Efendi, Beyrut’a ulaştı (14 Eylül).-1845

Sultan Abdülmecit, Varna gezisine çıktı (29 Nisan).-1846

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, İstanbul’a geldi (19 Temmuz).-1846

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa getirildi (28 Eylül).-1846

Ünlü besteci Hammamizade İsmail Dede Efendi öldü (30 Kasım)-1846

Maarif-i Umumiyye Nezareti kuruldu.-1847

İstanbul tersanesinde inşa edilen “Mecidiye” gemisi denize indirildi.-1847

Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa görevden alındı, yerine İbrahim Sârım Paşa getirildi (28 Nisan).-1848

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa öldü (2 Ağustos).-1848

Sadrazam İbrahim Sârım Paşa görevden alındı, yerineKoca Mustafa Reşit Paşa getirildi (12 Ağustos).-1848

Eflâk ve Boğdan (Memleketeyn) sorunu ile ilgili olarak Baltalimanı Antlaşması imzalandı (1 Mayıs).-1849

Mülteciler sorunu çözümlendi (25 Aralık).-1849

Rüşvete karşı yemin yöntemi uygulanmaya başlandı (11 Aralık).-1849

İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu.-1850

Ercümen-i Daniş açıldı (18 Temmuz).-1851

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (26 Ocak).-1852

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (5 Mart).-1852

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (5 Ağustos).-1852

Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Damat Ali Paşa getirildi (3 Ekim).-1852

Rus Bahriye Nazırı Prens Mençikof, olağanüstü elçi göreviyle İstanbul’a geldi (28 Şubat).-1853

Sadrazam Damat Ali Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Vâlâ reisi Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (13 Mayıs).-1853

Rusya Hariciye Nazırı Kont De Nesselrode, Osmanlı İmparatorluğu’na nota verdi (21 Mayıs).-1853

İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike Körfezi’ne geldi (25 Haziran).-1853

Prut nehrini geçen Rus ordusu, Eflak ve Boğdan’a girdi (3 Temmuz).-1853

Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı (8 Temmuz).-1853

Giritli Mustafa Naili Paşa yeniden sadrazamlığa getirildi (10 Temmuz).-1853

Rusya ile ilişkilerin bozulması üzerine toplanan olağanüstü meclis, savaş kararı aldı (26 Eylül).-1853

Rusya’ya savaş ilan edildi (4 Ekim).-1853

Eflâk ve Boğdan’ın boşaltılması hakkında, Osmanlı ordusu, Rus ordusuna ültimatom verdi (14 Ekim).-1853

Osmanlı-Rus savaşı başladı (23 Ekim).-1853

Osmanlı ordusu, Tuna üzerinde bulunan Kalafat’ı işgal etti (27 Ekim).-1853

Batum civarındaki Saint-Nicolas kalesi fethedildi (28 Ekim).-1853

İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul’a geldi (2 Kasım).-1853

Olteniça Zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1853

Olteniça’daki Osmanlı askerleri geri çekildi (11 Kasım).-1853

Osmanlı kuvvetleri Ahıska’da yenilgiye uğradı (26 Kasım).-1853

Sinop Baskını (30 Kasım).-1853

Osmanlı ordusu, Kars’ın doğusundaki Baş-gedikler mevkiinde Ruslara yenildi (1 Aralık).-1853

İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.-1853

İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’e açıldı (3 Ocak).-1854

Çatana Zaferi kazanıldı (5 Ocak).-1854

İngiltere ve Fransa, Eflâk ile Boğdan’ın boşaltılması hakkında Rusya’ya ültimatom verdiler (27 Şubat).-1854

Keçecizade Fuat Efendi, Epir ve Teselya isyanlarını bastırmakla görevlendirildi (1 Mart).-1854

Osmanlı-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (9 Mart).-1854

Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı kuruldu (12 Mart).-1854

Ruslar Dobruca’yı işgal etti (23 Mart).-1854

İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti (27 Mart).-1854

İlk müttefik kuvvetleri Gelibolu’ya geldi (31 Mart).-1854

Yunan asilerine karşı Narda Zaferi kazanıldı (1 Nisan).-1854

Ruslara karşı Kalafat Zaferi kazanıldı (17 Nisan).-1854

Müttefikler Odesa’yı bombaladı (22 Nisan).-1854

Epir ve Teselya isyanları nedeniyle İngiltere ve Fransa, Yunan hükümetini uyardı (22 Nisan).-1854

Yunanistan’ı itaat altına almak, Atina ve Pire’yi işgal etmek üzere Fransa bir kolordu gönderdi (5 Mayıs).-1854

Rus ordusu Silistre’yi kuşattı (15 Mayıs).-1854

Müttefik kuvvetleri, Gelibolu’dan Varna’ya hareket etti (24 Mayıs).-1854

Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (29 Mayıs).-1854

Rus Başkumandanı Paskiyeviç, Silistre kuşatmasında yaralandı (9 Haziran).-1854

Silistre müdâfilerinin huruç hareketinde yeni Rus Başkumandanı Prens Gorçakof yaralandı ve düşman yenilgiye uğratıldı (13 Haziran).-1854

Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya ile Boyacıköy Antlaşması yapıldı (14 Haziran).-1854

Silistre, Rus kuşatmasından kurtuldu (25 Haziran).-1854

Ruslar, Yerköyü Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (8 Temmuz).-1854

Kırım seferine karar verildi (21 Temmuz).-1854

Türk ordusu Bükreş’e girdi (6 Ağustos).-1854

Türk ve müttefik orduları Kırım’a çıktı (13 Eylül).-1854

Müttefik orduları, Eskihisar civarından Sivastopol’a hareket etti (19 Eylül).-1854

Müttefikler Alma nehri dolaylarında bir Rus ordusunu yenilgiye uğrattılar.Avusturya, Eflâk ve Boğdan’ı işgale başladı (20 Eylül).-1854

Ruslar Sivastopol limanın girişini kapattı (23 Eylül).-1854

Sivastopol’a doğru ilerleyen müttefik orduları, Kaça çayını geçti (23 Eylül).-1854

Müttefikler Belek çayını geçti (24 Eylül).-1854

Müttefikler Sivastopol’u kuşatmaya başladı (25 eylül).-1854

Müttefikler Balaklava limanını işgal etti (26 Eylül).-1854

Müttefikler, Sivastopol etrafında siper kazmaya başladı (10 Ekim).-1854

Müttefikler Sivastopol’u bombalamaya başladı (17 Ekim).-1854

Balaklava’ya saldıran Ruslar yenilgiye uğratıldı (25 Ekim).-1854

İnkerman zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1854

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (23 Kasım)-1854

Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya-İngiltere ve Fransa arasında anlaşma yapıldı (2 Aralık).-1854

Azak ve Karadeniz’deki Rus limanları, müttefik donanmalar tarafından kuşatıldı (15 Ocak).-1855

Torino Antlaşması ile Sardunya Krallığı, ittifaka katılıp Kırım’a asker göndermeye karar verdi (26 Ocak).-1855

Türk-İngiliz askeri sözleşmesi imzalandı (3 Şubat).-1855

Başkumandan Ömer Paşa, Gözleve Zafer’ini kazandı (17 Şubat).-1855

Osmanlı-sardunya ittifak Antlaşması imzalandı (15 Mart).-1855

Dolmabahçe Camii ibadete açıldı (23 Mart).-1855

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevinden istifa etti. Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa sadrazam oldu (2 Mayıs).-1855

Müttefikler, Kerç Boğazı’na asker çıkardılar (24 Mayıs).-1855

Ihlamur Kasrı yapıldı.-1855

Müttefikler, Karasu (Çarnayya) hattını işgal ettiler (25 Mayıs).-1855

Ruslar, başta Anapa Kalesi olmak üzere, Karadeniz kıyılarındaki kaleleri tahrip edip geri çekilmeye başladılar (28 Mayıs).-1855

Müttefikler, Sivastopol’un doğusundaki Yeşiltümsek ve Aktabya’yı ele geçirdiler (7 Haziran).-1855

Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde ilk kez dış borç aldı (28 Haziran).-1855

Kırım Savaşı’nda İngiliz Başkumandanı Mareşal Lord Raglan öldü (28 Haziran).-1855

Sivastopol yoğun şekilde bombalanmaya başlandı (5 Eylül).-1855

Malakof istihkâmı ele geçirildi, Rus direnişi kırıldı (8 Eylül).-1855

Müttefikler, Sivastopol’a girdi (9 Eylül).-1855

Türkiye’de ilk telgraf hattı işlemeye başladı (9 Eylül).-1855

Kars’ı kuşatan Rus ordusu başlattığı genel hücumda bozguna uğradı (29 Eylül).-1855

Kılburun Zaferi kazanıldı (17 Ekim).-1855

Kars Kalesi açlık yüzünden düşmana teslim oldu (28 Kasım).-1855

Barış esaslarına ait Viyana protokolü imzalandı (1 Şubat).-1856

Islahat fermanı ilan edildi (18 Şubat)-1856

Paris barış kongresi açıldı (25 Şubat).-1856

Kırım savaşı’na son veren Paris Antlaşması imzalandı (30 Mart).-1856

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü, Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı (15 Nisan).-1856

Müttefiklerin Türkiye’deki kuvvetlerini geri çekmeleri konusunda yeni mühlet mukavelesi imzalandı (13 Mayıs).-1856

Dolmabahçe sarayı açıldı.-1856

Besarabya sınırıyla ilgili olarak Paris Antlaşması imzalandı (19 Haziran).-1857

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (6 Ağustos).-1857

Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (22 Ekim).-1857

Rus ressam İvan Konstantinoviç Ayvazovski, ikinci kez İstanbul’a geldi.-1857

Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1857

Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa öldü (7 Ocak).-1858

Hariciye Nazırı Ali Paşa, sadrazamlığa getirildi (11 Ocak).-1858

Cidde’de bazı kışkırtmalar sonucu olaylar çıktı (13 Temmuz).-1858

Eflâk ve Boğdan’ın yeniden teşkilatlanmasına ait Paris Antlaşması imzalandı (19 Ağustos).-1858

Osmanlı-Karadağ sınır protokolü imzalandı (8 Kasım).-1858

Süveyş Kanalı’nın kazı çalışması başladı (24 Nisan).-1859

Sultan Abdülmecit’i ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi (Kuleli Vak’ası) ortaya çıkarıldı (14 Eylül).-1859

Eflâk ve Boğdan’ın bir voyvoda tarafından yönetilmesi kabul edildi (25 Eylül)-1859

Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (18 Ekim).-1859

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı (23 Aralık).-1859

Tazminat Meclisi Başkanı Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, sadrazam oldu (24 Aralık).-1859

Lübnan’da çıkan olayların büyümesi üzerine Hariciye Nazırı Fuat Paşa, Lübnan’a gitti (27 Mayıs).-1860

Sadrazam Mütercim Mehmet Paşa görevden alındı (27 Mayıs).-1860

Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa sadrazam oldu (28 Mayıs).-1860

Avrupa’dan Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin Paris mukavelesi imzalandı (5 Eylül).-1860

İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, yayın hayatına girdi (21 Ekim).-1860

Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin doğdu (2 Şubat).-1861

İmtiyazlı bir sancak haline getirilen Lübnan’ın yeni teşkilatına ait Beyoğlu Protokolü imzalandı (9 Haziran).-1861

Sultan Abdülmecit 39 yaşında öldü (25 Haziran).-1861

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2