Sultan V. Mehmet Reşad’ın Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan V. Mehmet Reşad’ın Hayatı ve Dönemi

Sultan 5. Mehmet Reşad kimdir? Sultan 5. Mehmet Reşad nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan beşinci Mehmet Reşad döneminde neler yaşandı? Sultan beşinci Mehmet Reşad nasıl öldü? Kısaca Sultan 5. Mehmet Reşad’ın hayatı…

Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan’dır.
SULTAN V. MEHMET REŞAT KİMDİR? (1909 – 1918)

Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi.

Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid zamanında sarayda hapis hayatı yaşadı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Sultan Mehmed Reşad günlerini haremde geçirir, şiir ve kitap okurdu.

Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan İkinci Abdülhamid’in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa’nın eline geçmişti.

Erkek çocukları: Mehmed Ziyaeddin, Mehmed Necmettin, Ömer Hilmi
Kız çocukları: Refia Sultan

SULTANV. MEHMET REŞAT DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Trablusgarp Savaşı
  • 1912 Arnavutluk Ayaklanması, “Halaskaran Zabıtan” ve 1912 hükumet buhranı
  • I. Balkan Savaşı
  • II. Balkan Savaşı
  • 1913’te siyasi gelişmeler
  • I. Dünya Savaşı

V. Mahmut Reşat Özet Bilgi

Adı : V. Mahmut Reşat
Doğum tarihi : 2 Kasım 1844
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Gülcemal Kadın Efendi
Tahta çıktığı tarih : 27 Nisan 1909
Tahta çıktığında yaşı : 64 yaş, 6 ay
Saltanatının sonu : 3 Temmuz 1918
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 9 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 3 Temmuz 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Yıldız Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Eyüp, Bostan iskelesindeki türbesinde.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin Olayları

V. Mehmet (Reşat) tahta çıktı (27 Nisan).-1909

Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu (5 Mayıs).-1909

Kanun-i Esasî (Anayasa)’de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı (21 Ağustos).-1909

Haydarpaşa Gar binası açıldı (4 Kasım).-1909

Ünlü Fransız pilot Louse Bleriot (Bleryo), İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı (11 Aralık).-1909

Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti (28 Aralık).-1909

Roma elçisi Hakkı Bey sadrazam oldu (12 Ocak).-1910

Çırağan Sarayı yandı (19 Ocak).-1910

Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.-1910

Arnavutluk’ta isyan çıktı (1 Nisan).-1910

Girit Meclisi, Yunan kralına sadakat yemini etti (9 Mayıs).-1910

Cem Dergisi yayımlandı (10 Aralık).-1910

Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.-1910

Ressam Osman Hamdi Bey öldü.-1910

Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü (4 Ocak).-1911

Abide-i Hürriyet açıldı (23 Temmuz).-1911

Trablusgarb Savaşı başladı (29 Eylül).-1911

Sadrazam Hakkı Paşa görevinden istifa etti (29 Eylül).-1911

Âyan reisi Sait Paşa sadrazam oldu (30 Eylül).-1911

Mustafa Kemal Trablusgarb’a geldi (18 Aralık).-1911

Avnullah Korveti batırıldı (24 Şubat).-1912

Türk ocağı kuruldu (25 Mart).-1912

Sadrazam Sait Paşa istifa etti (16 Temmuz).-1912

Âyan reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu (22 Temmuz).-1912

Balkan Savaşı başladı (8 Ekim).-1912

Uşi Antlaşması imzalandı (15 Ekim).-1912

Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi (19 Ekim).-1912

Komanova Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912

Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912

Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (29 Ekim).-1912

Sultan Abdülhamit, Selânik’ten İstanbul’a getirildi (1 Kasım).-1912

Lüleburgaz Savaşı kaybedildi (2 Kasım).-1912

Çatalca Savaşı kazanıldı (15 Kasım).-1912

Ahmet Mithat Efendi öldü (28 Aralık).-1912

İttihat ve Terakki Fırkası, Babıâli’yi basarak iktidarı ele geçirdi (23 Ocak).-1913

Yanya şehri, düşman orduları tarafından teslim alındı (6 Mart).-1913

Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi (24 Mart).-1913

Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs).-1913

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldui İttihat ve Terakki Partisi’nin en şiddetli baskı devri başladı (11 Haziran).-1913

İkinci Balkan Savaşı başladı (19 Temmuz).-1913

Edirne kurtarıldı (21 Temmuz).-1913

Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül).-1913

Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı (14 Ekim).-1913

Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul’a geldi (14 Aralık).-1913

Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu (3 Ocak).-1914

Vilâyât-ı Şarkiye’de ıslahat yapılması hakkında Yeniköy mukavelesi imzalandı (6 Şubat).-1914

Türkiye’de ilk uçak postası hizmete girdi (12 Şubat).-1914

İstanbul’da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı (20 Şubat).-1914

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı (14 Mart).-1914

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti (21 Temmuz).-1914

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı (28 Temmuz).-1914

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı (2 Ağustos).-1914

Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti’ne sığındı (11 Ağustos).-1914

Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti (9 Eylül).-1914

Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi (21 Ekim).-1914

Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz’e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim).-1914

Burdur ve Isparta’da deprem oldu (4 Kasım).-1914

Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi (11 Kasım).-1914

Cihad-ı Ekber ilan edildi.-1914

Yeşilköy’deki Rus Abidesi yıkıldı (14 Kasım).-1914

Rus donanması, Trabzonu bombaladı (17 Kasım).-1914

Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı’nda battı (13 Aralık).-1914

Sarıkamış Harekâtı başladı (21 Aralık).-1914

Darülbedayi açıldı.-1914

Şair ve romancı Recaizade Mahmut Ekrem öldü.-1914

Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı (2 Şubat).-1915

Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı (18 Mart).-1915

İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu’na asker çıkardılar (25 Nisan).-1915

Saddülbahir Savaşı kazanıldı (26 Nisan).-1915

Kabatepe Savaşı kazanıldı (4 Mayıs).-1915

Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti (6 Mayıs).-1915

Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı (13 Mayıs).-1915

Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar’da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandı (7 Ağustos).-1915

Barbaros Hayrettin Zırhlısı batırıldı (9 Ağustos).-1915

Tevfik Fikret öldü (19 Ağustos).-1915

Bulgaristan, İttifak Devletleri’nin yanında savaşı girdi (14 Ekim).-1915

Irak Cephesi’nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare’ye çekildi (22 Kasım).-1915

İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi’nden çekilmeye başladılar (9 Aralık).-1915

Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale’deki son kuvvetlerinide geri çektiler (3 Ocak).-1916

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar etti (1 Şubat).-1916

Kût-ül Amare’de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu (29 Nisan).-1916

Edirne müdafii Şükrü Paşa öldü (15 Haziran).-1916

İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etti (27 Haziran).-1916

Ruslar, Bayburt’u işgal ettiler (15 Temmuz).-1916

Ruslar, Gümüşhane’yi işgal ettiler (20 Temmuz).-1916

Ruslar, Erzincan’ı işgal ettiler (24 Temmuz).-1916

Sina Cephesi’nde 4. Ordu’nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı (27 Temmuz).-1916

Tamburî Cemil Bey öldü (4 Ağustos).-1916

Mustafa Kemal Paşa, Bitlis ve Muş’u Ruslardan geri aldı (7-8 Ağustos).-1916

Binbaşı Yakup Cemil kurşuna dizildi (11 Eylül).-1916

Türk kuvvetleri, Sina Cephesi’ndeki El-Ariş’ten geri çekilmeye başladı (16 Aralık).-1916

Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı (1 Ocak).-1917

Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Dahiliye Nazırı Talat Paşa sadrazam oldu (3 Şubat).-1917

Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi (9 Şubat).-1917

Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi (21 Şubat).-1917

İngiliz uçakları, İstanbul’u bombaladı (9 Mart).-1917

Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi (11 Mart).-1917

Rusya’da Bolşevik ihtilâli başladı (12 Mart).-1917

Gazze Savaşı kazanıldı (26 Mart).-1917

Sen-Jean dö Morien Antlaşması imzalandı (17 Nisan).-1917

Yıldırım Orduları Grubu kuruldu (Aralık).-1917

Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu (13 Ocak).-1918

Çanakkale Boğazı’nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı (20 Ocak).-1918

II. Abdülhamit öldü (10 Şubat).-1918

Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 mart).-1918

Kerkük, İngilizlerin eline geçti (7 Mayıs).-1918

Padişah V. Mehmet Reşat öldü (3 Temmuz)-1918

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2