logo
Allah İnancı Test-1
5. Sınıf Din Kültürü
1.
“İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan fakat o, hanif bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.” (Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

Bu ayetteki koyu renkle yazılan kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın birliğine inanan
Soru Açıklaması
2.
“De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın birliği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevhit inancına vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiya Suresi, 22. ayet)
Soru Açıklaması
4.
“O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.”

(Haşr suresi, 24. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "A" Allah, bizi her an görmektedir.
Soru Açıklaması
5.
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”

(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhit
Soru Açıklaması
6.
“Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı.” (Lokman suresi, 10. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın her şeye gücü yeter.
Soru Açıklaması
7.
“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” (Zümer suresi, 9. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
Soru Açıklaması
8.
Tabiatı inceleyen kişi, varlıkların mükemmelliğini ve aralarındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi kendine oluşamayacağını düşünür.

Bu durum, düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların hangisine götürür? 
Doğru Cevap: "C" Bunun güçlü bir yaratıcının işi olduğuna
Soru Açıklaması
9.
“Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, her biri farklı hareket eder, sınıfımızda kargaşa çıkardı. Aynı şekilde birden çok yaratıcı olsaydı, - - - - .”

Bu boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" evrende düzen kurulamazdı.
Soru Açıklaması
10.
“Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.”

(Mü’minun suresi, 18. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir.
Soru Açıklaması
logo
Allah İnancı Test-1
5. Sınıf Din Kültürü
11.
“Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”

(Ankebût suresi, 19. ayet

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir.

Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" İhlas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

1- İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır.
Allah, canlılar arasında insanı farklı yaratmış ve ona akıl vermiştir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, yararlı ile zararlıyı aklımız sayesinde ayırt ederiz. Kur’an’da sık sık aklı kullanmaya, bilginin önemine,
doğru karar vermeye vurgu yapılmıştır. (Zümer suresi 9. Ayet, Sâd suresi 29. Ayet)
İnsan aklıyla; düşünceleri ve olayları kavrar, benzerlikleri ve farklılıkları ayırt eder, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar ve mantıklı sonuçlara ulaşmaya çalışır.
Ahlaki değerlerin önemini aklımızı kullanarak anlamaya çalışırız.
Allah’a inanmak ona güvenmektir. O’nun asla haksızlık yapmayacağına inanmaktır.


2- Evrende bir düzen vardır.
Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür.
Varlıklar arasında bir denge ve düzen vardır. Evren Allah tarafından canlıların yaşayabileceği bir
biçimde düzenlenmiştir. Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir yaratılış amacı ve ekolojik
dengede bir görevi vardır. Doğadaki varlıklar arasında bir uyum vardır.
Su ve havanın insan yaşamındaki önemi, gezegenlerin belli yörüngelerde dönmesi, vücudumuzdaki organların birbiriyle uyumu bize Allah’ın belli yasalara uygun olarak varlıkları yarattığını
göstermektedir.


3- Allah vardır ve birdir.
Her şeyin bir yapanı bir yaratıcısı vardır. Evreni yaratan da Allah’tır. Evrendeki varlıkların kendi
kendilerini var etme güçleri yoktur. Evren hiçbir şeye muhtaç olmayan yüce bir yaratıcı tarafından
yoktan var edilmiştir.


4- Her şeyi yaratan Allah’tır.
Canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan Allah’tır. Her şeyi yoktan var eden O’dur. İnsan var olanı
kullanarak ya yeni ya da var olana benzer şeyler meydana getirir. Mesela ağaçtan kereste, keresteden mobilya yapar; akarsu üzerine baraj kurar, barajdan enerji elde eder. Ama insan hiçbir şeyi
yoktan var edemez. Her şeyi yoktan var eden Allah’tır.
…Allah, gökler ile yeri ve bunlar arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belli bir süre içinde yaratmıştır… Rum suresi 8.Ayet.

5- Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
Allah başka varlıklara benzemez. Allah sıfat ve nitelikleriyle tektir. Her şeyi bilip, gören, duyan ve her şeye gücü yeten yalnızca Allah’tır. En affedici, en merhametli ve en adaletli olan odur. Yalnızca O’na dua eder ve ondan yardım dileriz.

Evrenin ve evrendeki düzenin sağlıklı işlemesi kainatta tek etkin gücün Allah olmasından
dolayıdır. Din gönderme, peygamber seçme ve dini esasları belirlemede Allah’ın ortağı
yoktur. Allah hiçbir şeye hiçbir kimseye benzemez. Allah’ın eşi, benzeri, dengi veya ortağı olduğunu kabul etmek; kuranda “şirk” olarak nitelenmiştir. Şirk vaz geçilmediği takdirde Allah’ın kesinlikle affetmeyeceğini bildirdiği büyük bir günahtır. (Nisa suresi 48. Ayet)


6- Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.
Her şeyi işiten, her şeyi gören ve her şeyi bilen yalnızca Allah’tır. İnsanın görmesi duyması sınırlıdır. İnsan görmek için göze, ışığa ve görülebilecek somut varlığa ihtiyaç duyar.
Allah görmek için veya duymak için herhangi bir araca veya organa ihtiyaç duymaz.
Allah gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilir. Bizler Allah’ın her şeyi bildiğine
inanırız. Bu nedenle kötü ve zararlı davranışlardan uzak durmalı, iyi ve yararlı işler yapmalıyız.


7- Allah’ın her şeye gücü yeter.

İnsanın bilgisi değil gücü de sınırlıdır. İnsanın yoktan var etme ve canlıların her türlü ihtiyacını karşılama gücü yoktur. Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. İnsan ve hayvanların yaşaması
için mükemmel bir ortam oluşturmuştur. Doğal dengenin sürüp gitmesi Allah’ın her şeye
gücü yeten olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı sorumluluklarımızı eksiksiz
yaptıktan sonra tüm istek ve sıkıntılarımız için yalnızca Allah’a dua etmeliyiz. Allah’a dua
ederken görünür görünmez varlıkları aracı tutmak doğru değildir.
*Allah’ın yapmak istediğinin önüne kimse geçemez.
*Allah’ın engellemek istediği bir işi kimse yapamaz.


8- Allah bizimle beraberdir.
İnsanlar yalnız yaşayamaz. İnsan toplumsal bir varlıktır.
Allah hem insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ortam sağlamış hem de ahlaki ve dini
değerlerle insana yol göstermiştir. Bu amaçla kitaplar göndermiştir. Allah her an insanla
beraberdir, onun yaptığından haberdardır. Hiçbir şey Allaha gizli kalmaz. Bizler dürüst
ve adaletli olduğumuz, sorumlu davrandığımız sürece Allah daima bizimle beraberdir.
Bize mutlaka yardım edecektir.
(Bakara Suresi 186. ayet, Nahl Suresi 128. ayet)


9- Çalışırım, Allah’ın yardımına güvenirim ve başarırım.
Allah bizlere öğrenme, tercih etme ve tercih ettiğimiz işi gerçekleştirme gücü vermiştir.
Dürüstlük binanın temeline benzer. Çalışmak ise temel üzerindeki sağlam bina gibidir.
Temeli olmayan bir bina fazla ayakta kalamadığı gibi temeli sağlam yapılmış olsa bile
üzerinde sağlam bir bina kurulmadıysa binanın ömrü kısadır.
İnsanın yaşaması için bir şeyleri tüketmesi zorunludur. Fakat insan tükettiği kadarını hatta
daha fazlasını üretmelidir. Allah insanlara çaba ve çalışmalarına göre karşılık verir.


10- İhlas suresi ve anlamı
İhlas suresi, Kur’an-ı Kerimin 112. Suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. Allah hakkında bize özet bilgi vermektedir.

İhlas: samimiyet, içtenlik, her türlü hurafe ve batıl inanıştan uzak durmak demektir.

Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul huvellâhu ehad

2. Allâhus samed

3. Lem yelid ve lem yûled

4. Ve lem yekul lehû küfüven ehad

Merhametli, esirgeyici olan Allah’ın adıyla

1. De ki: O Allah’tır, bir tektir.

2. Allah samed’dir(her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.)

3. Ondan çocuk olmamıştır(kimsenin babası değildir.). kendisi de doğmamıştır(kimsenin çocuğu da değildir.).

4. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
UA-110949892-2