logo
Allah İnancı Test-2 Çöz
5. Sınıf Din Kültürü
1.
Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.

Bu tanım, Allah’ın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Rahman
Soru Açıklaması
2.
“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur...”

Bu ayette koyu renkle yazılan ifade aşağıdakilerin hangisinin anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Esma-i Hüsna
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın Rahman ve rahim isimleriyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Cezalandırması
Soru Açıklaması
4.
I. Tövbeleri kabul etmesi

II. Her şeyden haberdar olması

III. Peygamberler ve kitaplar göndermesi

Numaralanmış bilgilerin hangileri Allah’ın Rahman ve rahim isimleriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
5.
Çocuğunu arayan bir anne onu sonunda buldu ve özlemle kucakladı. Bu durumu gören Peygamberimiz, yanındakilere sordu: “Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz?” Sahabiler, “Asla, atmaz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), “İşte yüce Allah, kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir.” buyurdu.

Hz. Peygamber bu benzetme ile hangi mesajı vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Allah annelerden merhametlidir.
Soru Açıklaması
6.
• “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Enbiya suresi, 4. ayet)
• “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 110. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Allah, her şeyin yaratıcısıdır.
Soru Açıklaması
7.
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir? Semî, Allah her şeyi - - ---- -, anlamına gelir.

Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" işitir
Soru Açıklaması
8.
“… Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
(Enfâl suresi, 75. ayet)

Bu ayetteki koyu renle yazılan kelime Allah’ın güzel isimlerinden hangisinin anlamıdır?
Doğru Cevap: "A" Alim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sadece insan için geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Bilmedikleri daha çoktur.
Soru Açıklaması
10.
Her şeyi işiten, bilen ve gören, evrenin tek sahibi Yüce Allah, insana şah damarından daha yakındır.

Aşağıdakilerin hangisi bu bilgiye uygun bir davranıştır?
Doğru Cevap: "A" Tatlı dilli olmak
Soru Açıklaması
logo
Allah İnancı Test-2 Çöz
5. Sınıf Din Kültürü
11.
“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.”
(Mücâdele suresi, 7. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Allah tüm canlıların rızkını verir.
Soru Açıklaması
12.
Yüce Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişi, bu inancına göre davranır.

Buna göre inanan bir kişinin aşağıdaki davranışların hangisini yapması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Haksızlığa karşı duyarsız olur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

1- İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır.
Allah, canlılar arasında insanı farklı yaratmış ve ona akıl vermiştir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, yararlı ile zararlıyı aklımız sayesinde ayırt ederiz. Kur’an’da sık sık aklı kullanmaya, bilginin önemine,
doğru karar vermeye vurgu yapılmıştır. (Zümer suresi 9. Ayet, Sâd suresi 29. Ayet)
İnsan aklıyla; düşünceleri ve olayları kavrar, benzerlikleri ve farklılıkları ayırt eder, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar ve mantıklı sonuçlara ulaşmaya çalışır.
Ahlaki değerlerin önemini aklımızı kullanarak anlamaya çalışırız.
Allah’a inanmak ona güvenmektir. O’nun asla haksızlık yapmayacağına inanmaktır.


2- Evrende bir düzen vardır.
Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür.
Varlıklar arasında bir denge ve düzen vardır. Evren Allah tarafından canlıların yaşayabileceği bir
biçimde düzenlenmiştir. Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir yaratılış amacı ve ekolojik
dengede bir görevi vardır. Doğadaki varlıklar arasında bir uyum vardır.
Su ve havanın insan yaşamındaki önemi, gezegenlerin belli yörüngelerde dönmesi, vücudumuzdaki organların birbiriyle uyumu bize Allah’ın belli yasalara uygun olarak varlıkları yarattığını
göstermektedir.


3- Allah vardır ve birdir.
Her şeyin bir yapanı bir yaratıcısı vardır. Evreni yaratan da Allah’tır. Evrendeki varlıkların kendi
kendilerini var etme güçleri yoktur. Evren hiçbir şeye muhtaç olmayan yüce bir yaratıcı tarafından
yoktan var edilmiştir.


4- Her şeyi yaratan Allah’tır.
Canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan Allah’tır. Her şeyi yoktan var eden O’dur. İnsan var olanı
kullanarak ya yeni ya da var olana benzer şeyler meydana getirir. Mesela ağaçtan kereste, keresteden mobilya yapar; akarsu üzerine baraj kurar, barajdan enerji elde eder. Ama insan hiçbir şeyi
yoktan var edemez. Her şeyi yoktan var eden Allah’tır.
…Allah, gökler ile yeri ve bunlar arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belli bir süre içinde yaratmıştır… Rum suresi 8.Ayet.

5- Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
Allah başka varlıklara benzemez. Allah sıfat ve nitelikleriyle tektir. Her şeyi bilip, gören, duyan ve her şeye gücü yeten yalnızca Allah’tır. En affedici, en merhametli ve en adaletli olan odur. Yalnızca O’na dua eder ve ondan yardım dileriz.

Evrenin ve evrendeki düzenin sağlıklı işlemesi kainatta tek etkin gücün Allah olmasından
dolayıdır. Din gönderme, peygamber seçme ve dini esasları belirlemede Allah’ın ortağı
yoktur. Allah hiçbir şeye hiçbir kimseye benzemez. Allah’ın eşi, benzeri, dengi veya ortağı olduğunu kabul etmek; kuranda “şirk” olarak nitelenmiştir. Şirk vaz geçilmediği takdirde Allah’ın kesinlikle affetmeyeceğini bildirdiği büyük bir günahtır. (Nisa suresi 48. Ayet)


6- Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.
Her şeyi işiten, her şeyi gören ve her şeyi bilen yalnızca Allah’tır. İnsanın görmesi duyması sınırlıdır. İnsan görmek için göze, ışığa ve görülebilecek somut varlığa ihtiyaç duyar.
Allah görmek için veya duymak için herhangi bir araca veya organa ihtiyaç duymaz.
Allah gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilir. Bizler Allah’ın her şeyi bildiğine
inanırız. Bu nedenle kötü ve zararlı davranışlardan uzak durmalı, iyi ve yararlı işler yapmalıyız.


7- Allah’ın her şeye gücü yeter.

İnsanın bilgisi değil gücü de sınırlıdır. İnsanın yoktan var etme ve canlıların her türlü ihtiyacını karşılama gücü yoktur. Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. İnsan ve hayvanların yaşaması
için mükemmel bir ortam oluşturmuştur. Doğal dengenin sürüp gitmesi Allah’ın her şeye
gücü yeten olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı sorumluluklarımızı eksiksiz
yaptıktan sonra tüm istek ve sıkıntılarımız için yalnızca Allah’a dua etmeliyiz. Allah’a dua
ederken görünür görünmez varlıkları aracı tutmak doğru değildir.
*Allah’ın yapmak istediğinin önüne kimse geçemez.
*Allah’ın engellemek istediği bir işi kimse yapamaz.


8- Allah bizimle beraberdir.
İnsanlar yalnız yaşayamaz. İnsan toplumsal bir varlıktır.
Allah hem insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ortam sağlamış hem de ahlaki ve dini
değerlerle insana yol göstermiştir. Bu amaçla kitaplar göndermiştir. Allah her an insanla
beraberdir, onun yaptığından haberdardır. Hiçbir şey Allaha gizli kalmaz. Bizler dürüst
ve adaletli olduğumuz, sorumlu davrandığımız sürece Allah daima bizimle beraberdir.
Bize mutlaka yardım edecektir.
(Bakara Suresi 186. ayet, Nahl Suresi 128. ayet)


9- Çalışırım, Allah’ın yardımına güvenirim ve başarırım.
Allah bizlere öğrenme, tercih etme ve tercih ettiğimiz işi gerçekleştirme gücü vermiştir.
Dürüstlük binanın temeline benzer. Çalışmak ise temel üzerindeki sağlam bina gibidir.
Temeli olmayan bir bina fazla ayakta kalamadığı gibi temeli sağlam yapılmış olsa bile
üzerinde sağlam bir bina kurulmadıysa binanın ömrü kısadır.
İnsanın yaşaması için bir şeyleri tüketmesi zorunludur. Fakat insan tükettiği kadarını hatta
daha fazlasını üretmelidir. Allah insanlara çaba ve çalışmalarına göre karşılık verir.


10- İhlas suresi ve anlamı
İhlas suresi, Kur’an-ı Kerimin 112. Suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. Allah hakkında bize özet bilgi vermektedir.

İhlas: samimiyet, içtenlik, her türlü hurafe ve batıl inanıştan uzak durmak demektir.

Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul huvellâhu ehad

2. Allâhus samed

3. Lem yelid ve lem yûled

4. Ve lem yekul lehû küfüven ehad

Merhametli, esirgeyici olan Allah’ın adıyla

1. De ki: O Allah’tır, bir tektir.

2. Allah samed’dir(her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.)

3. Ondan çocuk olmamıştır(kimsenin babası değildir.). kendisi de doğmamıştır(kimsenin çocuğu da değildir.).

4. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
UA-110949892-2